-
Va�a ko�arica je prazna

ZA�TITA OSOBNIH PODATAKA I POLITIKA PRIVATNOSTI


Prema zakonu Republike Hrvatske o za�titi osobnih podataka, osobni podatak definiran je kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizi�ku osobu ili podatak kojim se mo�e identificirati osoba, utvrditi identitet izravno ili neizravno. Te podatke tretiramo kao osobne podatke. Obrada podataka je bilo koja radnja izvr�ena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostupan je putem mail adrese [email protected] ili na adresi sjedi�ta tvrtke Palmoti�eva 43a, 10000 Zagreb.
Pravne osnove za obradu osobnih podataka sukladno propisima EU i Zakon o provedbi Op�e uredbe o za�titi podataka su sljede�e: kada ste pristali na obradu (privola), kada je to potrebno za sklapanje ili izvr�avanje ugovora, u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza, u svrhu legitimnih interesa tvrtke Miam-Veri d.o.o. odmjerenih u odnosu na va�a prava glede za�tite osobnih podataka, kada je to potrebno u pravne svrhe. Tvrtka Miam-Veri d.o.o. prikuplja osobne podatke kupaca samo u mjeri koji su nu�ni za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji legitimni interes te za koje ima privolu kupca u svrhu informiranja, podr�ke kupcima i marketing. Miam-Veri d.o.o. se obvezuje �titi osobne podatke kupaca u skladu sa Zakonom o provedbi Op�e uredbe o za�titi podataka te se obvezuje da osobne podatke ne�e ni na koji na�in ustupiti tre�im osobama bez pristanka kupca (osim podataka za koje postoji legitimni interes u svrhu izvr�avanja dostave kupljenog proizvoda). Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se odr�avanjem najvi�ih standarda sigurnosti i poslovanja. Kupac u svakom trenutku mo�e izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifi�ne situacije. Kupac ima pravo zatra�iti nadopunu, ispravak ili izmjenu neto�nih osobnih podataka. Od ovog se izuzimaju slu�ajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovla�tenih dr�avnih tijela, u skladu sa zakonom, du�an dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca. Ako pru�ate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o za�titi privatnosti prije no �to to u�inite. Ako ste mla�i od 16 godina, molimo vas da nam ne pru�ate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika. A�urirajte va�e podatke tako �to �ete nas obavijestiti o svim promjenama va�ih kontaktnih podataka ili preferencija. 
Podatke prikupljamo prilikom kupovine na web domeni www.software.hr i svim poddomenama domene www.software.hr i u svrhu dostave proizvoda Prilikom kupovine u internetskoj trgovini tra�imo od vas odre�ene osobne podatke koji su nu�ni za ispunjenje usluge i kupovinu. Pru�anje osobnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pru�ite, to �e utjecati na ispravno izvr�enje ugovora ili ga �ak onemogu�iti. U svrhu dostave proizvoda naru�enog putem software.hr internetske trgovine potrebno je unijeti va�e osobne podatke (ime, prezime, adresu dostave, broj telefona i email adresu). Legitiman pristup podacima kupca koje uklju�uju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici dostavnih tvrtki s kojima Miam-Veri d.o.o. ima sklopljen ugovor o dostavi naru�enih proizvoda. 
Podatke prikupljamo i obra�ujemo ako nas izravno kontaktirate za informacije o proizvodima i uslugama putem obrasca na internetskoj stranici software.hr, direktno mailom, telefonskim pozivom ili u�ivo u poslovnici tvrtke. Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu tra�enih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisni�kog iskustva. Kupci i korisnici internetske stranice software.hr suglasni su da u skladu sa Zakonom o provedbi Op�e uredbe o za�titi podataka te u skladu s tra�enim upitom obra�ujemo osobne podatke. 
Miam-Veri d.o.o. mo�e prikupljati e-mail adrese korisnika koje koristi za slanje newslettera odnosno elektroni�kih poruka koje sadr�e promotivne poruke, ponude i vijesti. 
Subjekti s kojima Miam-Veri d.o.o. mo�e dijeliti osobne podatke su pru�atelji usluga dru�tvenih mre�a i u takvom slu�aju Miam-Veri d.o.o. ne zadr�ava podatke prikupljene takvom prijavom ili pru�atelji usluga za slanje e-mail promotivnih poruka kako bi se mogle provesti aktivnosti slanja e-po�te, ogla�avanja i analiziranja upotrebe web mjesta i aplikacija, te pra�enja u�inkovitosti kampanja. Osobne podatke dijelimo samo u onoj mjeri potrebnoj za izvr�avanje usluge u na�e ime. 
Kori�tenjem web stranice software.hr korisnik pristaje na upotrebu Cookiea. Korisnik isklju�ivanjem kola�i�a odlu�uje ho�e li dopustiti pohranjivanje kola�i�a na svom ra�unalu. Postavke kola�i�a mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogu�i kola�i�e postoji mogu�nost da stranica ne�e mo�i koristiti neke od funkcionalnosti. 

Tvrtka Miam-Veri d.o.o. prikuplja podatke korisnika u skladu propisima EU i Zakon o provedbi Op�e uredbe o za�titi podataka. 
Svaki korisnik mo�e u svakom trenutku zatra�iti pristup svojim osobnim podacima i zatra�iti a�uriranje osobnih podataka i eventualnih neto�nosti, tra�iti nas da vam pru�imo dodatne informacije o na�inu na koji koristimo va�e podatke., zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobi�ajeno upotrebljavanom i strojno �itljivom formatu te – gdje je to tehni�ki mogu�e – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada va�ih podataka temelji na va�oj suglasnosti te se provodi na automatizirani na�in, zatra�iti brisanje osobnih podataka korisnika te zatra�iti brisanje podataka za koje vi�e ne postoji zakonska osnova za upotrebu. Budu�i da korisnici mogu zatra�iti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi za�tite korisnika mo�emo vas zatra�iti provjeru identiteta prije provo�enja zahtjeva. U slu�ajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povu�i svoju suglasnost s u�inkom u budu�nosti kako bismo prestali s takvom odre�enom obradom, dati prigovor na svaku obradu (uklju�uju�i profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog va�e specifi�ne situacije, osim ako su razlozi za izvr�enje takve obrade ja�i od prava na za�titu osobnih podataka, tra�iti nas da ograni�imo na�in na koji koristimo va�e podatke, npr. dok se prigovor obra�uje. Miam-Veri d.o.o. mo�e odbiti provo�enje zahtjeva ukoliko se time ugro�ava privatnost korisnika ili drugih korisnika, ako je primjena zahtjeva suprotna zakonu, u izuzecima radi za�tite javnog interesa, pravnih obveza ili prava i sloboda drugih. 
Zahtjeve za pristup, ispravljanje ili brisanje podataka mo�ete uputiti na: [email protected] ili na adresu sjedi�ta tvrtke Palmoti�eva 43a, 10000 Zagreb, Hrvatska. Obrada takvog zahtjeva mo�e biti tehni�ki i vremenski slo�en proces te je u slo�enim slu�ajevima ili u slu�aju ve�eg broja zahtjeva potrebno du�e vrijeme potrebno za obradu podataka o �emu �emo vas obavijestiti na zakonit i siguran na�in. 
U svrhu o�uvanja sigurnosti, integriteta i dostupnosti osobnih podataka kupaca, podatke osiguravamo nizom sigurnosnih mjera koje uklju�uju enkripciju, autentifikaciju i strogo ograni�eni pristup podacima. Mjere koje koristimo uklju�uju strogo ograni�en pristup osobnim podacima temeljen na na�elu „nu�nog poznavanja“, kori�tenje podataka isklju�ivo u skladu s legitimnim interesom, ugovornom obavezom ili danom privolom kupca, sigurnosni prijenos podataka, postavljanje antivirusnih programa i vatrozida na IT sustave u svrhu detekcije, sprje�avanja zloupotrebe osobnih podataka i neovla�tenog pristupa podacima. 
Osobne podatke pohranjujemo i obra�ujemo koliko je potrebno za izvr�enje odre�ene legitimne svrhe, osim ako va�e�im propisima nije za pojedinu svrhu predvi�eno du�e vrijeme �uvanja. U slu�aju davanja privole za marketing, podatke �uvamo onoliko dugo dok se privola ne povu�e. U slu�aju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu �uvamo godinu dana, a u slu�aju da nas zatra�ite brisanje, isti �e biti odmah obrisani. Osobni podaci koji vi�e nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uni�tavaju na siguran na�in.
VA�A PRAVA
Pravo na pristup - imate pravo dobiti potvrdu o tome obra�uju li se va�i osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obra�uju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uklju�uju svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je rije�, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili �e biti otkriveni. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obra�uju. Za daljnje kopije koje ste zatra�ili, mo�emo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih tro�kova.
Pravo na ispravak - imate pravo na ispravljanje va�ih neto�nih osobnih podataka. Uzimaju�i u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, me�u ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje - imate pravo na brisanje va�ih osobnih podataka i mi smo obvezni, pod odre�enim uvjetima, izbrisati takve osobne podatke.
Pravo na ograni�enje obrade - imate pravo na ograni�enje obrade va�ih osobnih podataka. U tom �e slu�aju odgovaraju�i podaci biti ozna�eni i mogu biti obra�eni samo u odre�ene svrhe.
Pravo na prigovor - imate pravo na prigovor na obradu va�ih osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na va�u konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obra�uju u cilju izravnog marketinga te mo�ete tra�iti od nas da vi�e ne obra�ujemo va�e osobne podatke.
Pravo na prenosivost podataka - imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pru�ili u strukturiranom, uobi�ajeno upotrebljivom i strojno �itljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez na�eg ometanja.
Ako �elite koristiti navedena prava, molimo da nas kontaktirate na e-mail [email protected] ili na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmoti�eva 43a, 10000 Zagreb.
Ako niste zadovoljni kako smo obra�ujemo Va�e osobne podatke, mo�ete se obratiti Agenciji za za�titu osobnih podataka.