-
Va�a ko�arica je prazna

DOSTAVA I REKLAMACIJE


DOSTAVA I RIZIK
Vremenski rokovi isporuke / datumi navedeni na web stranicama u bilo kojem redoslijedu priznanja, prihva�anja ili drugdje su samo procjene. Dok nastojimo zadovoljiti takve datume, ne�emo biti odgovorni Vama u pogledu odlaganja. U slu�aju nemogu�nosti isporuke proizvode mi �emo vratiti uplatu na zahtjev. Isporuka �e biti va�e�a adresa na adresu koju ste poslali. Morate provjeriti adresu isporuke na narud�bi i u slu�aju pogre�ke obavijestiti nas bez odgode. Mi zadr�avamo pravo naplatiti uslugu od vas za bilo kakve dodatne tro�kove koji proizlaze iz promjene koje napravite na adresu za dostavu nakon �to po�aljete narud�bu.

PRAVO NA �ALBU
Kao potro�a� ste odgovorni za provjeru proizvoda po isporuci i provjeri da su u zadovoljavaju�em stanju, u skladu sa svojim opisom. Ukoliko nas ne obavijestite o bilo kakvim nedostacima u pisanom obliku u roku od 2 (dva) tjedna va�a prava koja proizlaze iz neispravnog proizvoda su isklju�ena.

SOFTWARE
Kada bilo koji proizvod koji dobivate sadr�i software, taj software je licenciran od strane nas ili od strane nadle�nog licencora / vlasnika predmeta relevantnog krajnjeg korisnika licen�nog ugovora ili drugim licen�nim odredbama prilo�enim software-u i takav software se ne smije kopirati, prilagoditi, u prijevodu, omogu�iti dostupnost tre�im stranama, distribuirati, mijenjati, rastaviti, ili kombinirati s bilo kojim drugim softwareom, osim u mjeri u kojoj je to dopu�teno u licen�nim odredbama. Za tehni�ka pitanja za proizvod koji ste kupili, molimo kontaktirajte dobavlja�a izravno. Imajte na umu da podr�ka od dobavlja�a mo�e biti na engleskom jeziku.

OGRANI�ENJE ODGOVORNOSTI
Mi �emo biti odgovorni za �tete koje nastanu u vezi s proizvodima i uslugama ovih uvjeta kori�tenja u mjeri u kojoj namjere ili grube nepa�nje mo�emo pripisati na�im predstavnicima, na�im agentima ili nama samima. Ovo ograni�enje odgovornosti vrijedi za sve �tete potra�ivanja, bez obzira na njihovu pravnu osnovu i uklju�uju�i ali ne ograni�avaju�i se na obveze za ugovorna, unaprijed ugovorna i kolateralna potra�ivanja. Ovo ograni�enje odgovornosti ne smije ograni�avati obvezno zakonsku odgovornost, uklju�uju�i odgovornost u okviru �teta uzrokovanih nepa�njom.

OP�ENITO
Vi ne smijete ustupiti svoja prava tre�im osobama u skladu s ovim uvjetima. Ovi Uvjeti poni�tavaju sve prethodne ugovore i radne dogovore bilo usmene ili pismene, izravne ili neizravne, izme�u nas. Bilo kakav prethodni suprotni nazivi ili odredbe ovime se isklju�uju. Mi zadr�avamo pravo mijenjati ili izmijeniti ove Uvjete bez prethodne najave.

ISPORUKA PROIZVODA
Naru�ene artikle isporu�ujemo Hrvatskom Po�tom, City expressom, Overseasom ili drugom kurirskom slu�bom. Isporuka �e uslijediti u roku 3 dana od dana narud�be, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogu�nost isporuke odabranog proizvoda zbog toga �to proizvod nemamo na zalihi ili ga vi�e ne mo�emo naru�iti du�ni smo kupca obavijestiti pisanim, a kupac ima pravo odustati od narud�be/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naru�ene artikle nastojat �emo isporu�iti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha ne�e biti mogu�e, zadr�avamo pravo isporuke u vi�e po�iljaka.

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predo�eni ra�un kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i sli�ne potvrde ne mogu zamijeniti ra�un. Bez ra�una nema reklamacija. U slu�aju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod po�aljite na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmoti�eva 43a, Zagreb.

RJE�AVANJE SPOROVA
Platforma Europske komisije za rje�avanje sporova preko interneta omogu�ava rje�avanje sporova vezanih uz kupnju. Pristup platformi preko linka https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Miam-Veri d.o.o. u ovom trenutku ne sudjeluje u predmetnim postupcima za online rje�avanje potro�a�kih sporova.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, katalo�ka prodaja) mo�e raskinuti ugovor ne navode�i razlog za to (�lanak 72. ZZP), u roku �etrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. U slu�aju da koristi svoje pravo, kupac snosi tro�ak vra�anja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (�lanak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi tro�ak svakog umanjenja vrijednosti robe (�lanak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, o�te�enja, kori�tenje robe i sli�no), osim onoga koje je bilo potrebno za utvr�ivanje prirode, obilje�ja i funkcionalnosti. Ukoliko je proizvod vra�en neispravan, s ve�im o�te�enjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije du�an izvr�iti povrat upla�enih sredstava. Ostala prava i obveze su navedene u prilo�enom Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora na slijede�em linku: StandardniInformacijskiObrazac.

OBAVIJEST O NA�INU PISANOG PRIGOVORA POTRO�A�A
Sve prigovore sukladno �lanku 10. Zakona o za�titi potro�a�a (N.N. 41./2014.), mo�ete poslati putem po�te ili elektroni�ke po�te kao i u poslovnim prostorijama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, trgovac je du�an odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.
Ostali na�ini podno�enja prigovora:
- na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmoti�eva 43a, 10000 Zagreb
- na e-mail adresu [email protected]
Kako bi Vam sukladno �lanku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete to�ne podatke za primitak istog.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLE�NOST
Za valjanost i u�inkovitost ovih uvjeta biti �e mjerodavno pravo Republike Hrvatske uz isklju�enje UN Konvencije o ugovoru o me�unarodnoj prodaji robe (CSIG).